Gorliwość wobec Boga

Czytam obecnie List św. Pawła do Rzymian wraz z komentarzem. Nie powiem, żebym dużo rozumiała z tych niuansów teologicznych rozważań autora. Niemniej robi na mnie wrażenie Jego znajomość Biblii Hebrajskiej (bo inna jeszcze nie istniała) i umiejętność swobodnego poruszania się wśród Jej treści. Na pewno św. Paweł był osobą bardzo inteligentną i wykształconą. Jak dowiedziałam się z komentarza posługiwał się stylem rabinicznych polemik i stosował różne rabiniczne metody interpretacji tekstów. Niemniej postępując zgodnie z interpretacją właściwą dla tradycji żydowskiej dochodził w swoich rozmyślaniach nad Pismem do konkluzji dla Żydów bulwersujących , wykazując że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, i że zbawienie jest darem łaski dla każdego człowieka, który uwierzy. Myślę, że sam musiał to najpierw dobrze przemyśleć i przetrawić, i znaleźć teologiczne i oparte na Piśmie wytłumaczenie dla tego, co sam doświadczył (spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem). Czytałam dziś rozdział 10 i zwróciłam uwagę na słowa o gorliwości Żydów wobec Boga. Św. Paweł z jednej strony docenia to ich zaangażowanie, z drugiej jednak strony stwierdza, że nie jest ono oparte na pełnym zrozumieniu (Wg. autora Żydzi popełniają błąd, ponieważ nie chcą uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, ale opierają je na wypełnieniu Prawa). Ta gorliwość wobec Boga jako charakterystyczna cecha religijności żydowskiej oznacza pragnienie, aby wypełniała się wola Boga i gotowość do stawania w obronie Bożej czci zagrożonej przez bezbożne zachowania. Komentator jako typowy przykład gorliwości podaje Pinchasa, który zabił współbrata w wierze z powodu cudzołóstwa z cudzoziemką (Lb 25,6-15). Ta gorliwość w czasach św. Pawła nakazywała prześladowanie chrześcijan. Tą gorliwością kierował się też sam św. Paweł, kiedy patrzył na ukamienowanie św. Szczepana oraz kiedy  tropił i wtrącał do więzień chrześcijan.Można by też powiedzieć, że w imię tej gorliwości Jezus został wydany na śmierć (jeśliby przyjąć taką motywację Sanhedrynu). Co ciekawe, dzisiejsze czytanie z Księgi Machabejskiej też daje przykład takiej gorliwości- oto Matatiasz zabija drugiego Izraelitę, który ulega nakazowi królewskiemu i składa bałwochwalczą ofiarę. Matatiasz „zapłonął gorliwością” i „zawrzał gniewem, który był słuszny’. 'Zapałał gorliwością o Prawo i uczynił tak, jak Pinchas(…)”. Ta postawa i to zachowanie jest tutaj stawiane za wzór. Autor biblijny tak je przedstawia, a inny autor biblijny, tym razem Nowego Testamentu mówi, że ta gorliwość skierowana przeciwko chrześcijanom jest błędem i wynika z niezrozumienia. My moglibyśmy powiedzieć: Strzeż nas Boże od takiej gorliwości. Św. Paweł ostatecznie był gorliwy, ale wpatrując się w Jezusa realizował inny, nowy model gorliwości – gorliwość w miłości i Boga i bliźniego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi